امنیت غذایی یکی از نگرانی های همیشگی انسان ها در درازای تاریخ بوده است . این نگرانی چه به شکل فردی و چه همبودگاه قبیله یا سرزمین همراه مردمان است.انسان ها و کشور ها همیشه در تلاش برای پایدار ساختن امنیت خوراک برای خود بوده اند.چگونگی این تلاش ها در درازای زمان دگرگونی هایی داشته است. پیشرفت گسترده در فن آوری های تولید و فرآوری خوراک در کنار فراگیرشدن وپیشرفت پزشکی و بهداشتی سبب ساز افزایش زیاد شمار آدمیان گشته است. در درازای تاریخ انسان ، تهیه خوراک و دسترسی به بن مایه های فراهم سازی مواد خوراکی همچون زمین های کشاورزی،آب آبیاری و… گاه سبب جنگ ها گشته است و یا از سوی دیگر فشارهای برای محاصره گروه ها و یا کشورها در جنگ ها برای نرسیدن مواد غذایی به طرف مقابل نبرد و یا مردمان  سرزمینش به عنوان اهرم فشار جنگی وجود داشته است. هرچند که امروز مانند گذشته دیگر جنگ  با اهرم فشار خوراکی به دلیل حقوق بین الملل کار آسانی نیست ,  ولی همچنان از راه های دیگر امکان ادامه دارد.  امنیت غذایی بخش جدایی ناپذیر از حقوق بشر است و ساختن هر سرزمین آباد با مردمانی آزاد نیازمند وجود امنیت خوراکی می باشد.ماهیت  امنیت خوراک دارای پیوستگی با زمینه های گوناگون دانش،فن،خرد و فرهنگ انسانی بوده است.هماره در مورد امنیت غذایی بیشتر از دیدگاه های  تولید،پخش و سلامت غذایی بررسی و پژوهش انجام می گیرد.نگاه به خوراک به عنوان حلقه ای در امر صلح سازی و پیوند آن با علوم انسانی و فرهنگ زمینه کاری انجمن ما را تشکیل می دهد. در این راستا ما دوستدار به همکاری و همفکری سازنده با تمامی پژوهشگران و صلح دوستان جهان هستیم.

شما می توانید مقالات منتشر شده خود در نشریه ها و روزنامه های معتبر که در پیوند با هدف پژوهشی انجمن است را در اختیار ما قرار دهید تا پس از بررسی روی تارنمای ما نیز به نمایش درآید.

همچنین می توانید مقالات آماده چاپ خود در زمینه حقوق بین الملل، بحران های سیاسی، نظامی و صلح را که در پیوند با موضوع امنیت غذایی باشد برای داوری و چاپ در فصلنامه ارزشمند مطالعات بین الملل (ISJ) در اختیار ما قرار دهید.

تمرکز پژوهشی ما بر سرزمین های منطقه ما ، کشورهای همسایه و هم تبار می باشد اگرچه با خوشحالی از همکاری با تمام پژوهشگران و دوست داران صلح در جهان در راستای اهدافمان در جهت صلح و امنیت غذایی استقبال می کنیم.

اخبار

    تازه ها

    دکمه بازگشت به بالا
    error: Content is protected !!