مشاوران علمی

   دکتر آنا اوریولو

استاد( دانشیار) حقوق بین الملل
استاد حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کیفری بین المللی و اروپایی
گروه علوم حقوقی (دانشکده حقوق)
مدرس حقوق دیپلماتیک و کنسولی
بخش مدیریت و سیستم های نوآوری
مدیر IECLO (دیده بان حقوق کیفری بین المللی و اروپایی در زمینه مسائل فرهنگی، حقوق بشر و امنیت) دانشگاه سالرنو – ایتالیا

 

 

 

دکتر واهرام تر ماطاوسیان

استاد دانشیار
مدیر برنامه ریزی دانشکده
علوم سیاسی و امور بین الملل، AUA ارمنستان

 

 

 

 

 

دکتر مهدی ذاکریان

دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر