اخبارمقاله ها

پیگرد دولت کره شمالی برای ناامنی غذایی در کره شمالی

آریک (علیرضا) ادکانیان ; میثم خسروی ; کمال آتشخانه. مجله بین المللی فهم فرهنگ ها و مذهب ها. دوره 10، شماره 10 اکتبر 2023 صفحات: 146-160

چکبده

امنیت خوراکی یکی از حقوق اساسی انسان  است و دولت ها پایبند به ساخت و پاسداری  آن در کشورهای خود هستند. کره شمالی دارای یک حکومت استبدادی است که پی آمد برتری های ایدئولوژیک آن  نادیده گرفتن حقوق بشر در این کشور شده است. در درازای تاریخ دولت کره شمالی، میلیون ها نفر در نتیجه خواست های آن جان خود را از دست داده اند. ناامنی غذایی یکی از شایان ترین دستاوردهای آسیب زننده وحشتناک به مردم کره شمالی بوده است. این چالش گاهی خود را به شکل کم یابی های خوراکی وحشتناک نشان داده است . آیا رژیم کره شمالی بر اساس نقش سرپرتی خود در ایجاد ناامنی غذایی در کره شمالی و به سبب  تبهکاری ها در برابر بشریت قابل پیگرد قانونی است؟ این پرسشی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. پژوهشگران این پژوهش باورمند هستند که دولت کره شمالی با سیاست ها و رفتار خود در درازای دهه ها، به گونه آشکار و ناراسته این چالش را ایجاد کرده است. این بحران گاه رویدادهای  بسیار ناگوار انسانی را پی آمد داشته است  و انجام دهندگان آن آغازنده بزهکاری بزرگ در برابر انسان ها شده اند.
کلمات کلیدی: کره شمالی; ناامنی غذایی؛ پیگرد قانونی؛ بزهکاری در برابر انسان ها

این مقاله به زبان انگلیسی است.

PDF5120-15460-1-PB

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!