دسته بندی نشده

آموزشگاه تخار -بهمن 1401 (پشتیبانی دوستان نیکوکار خارجی و ایرانیان از هم میهنان فرهنگیشان در افغانستان)

آموزش در میان روزهای زمستان در سرزمین کوهستانی ادامه دارد

در  بهمن ماه که گذشت دانش آموزان در مرکز آموزشی انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی آموزش های ریاضی و فیزیک را فراگرفتند و در کنار این دو درس  آموزش های فن سخن و ادبیات را هم آموختند.
دانش آموزان در این مرکز از روند آموزش خود خوشنود هشتند و از پشتیبانی انجمن سپاسگزاری می‌کنند. این در حالی است ما این کار را وظیفه انسانی و هم تباری خود می دانیم. انجمن ما امیدوار است که بتوانند درس های دیگر آموزشگاه را نیز مورد پوشش قرار دهد. با این حال به گفته مدیر آموزشگاه مردم این روستا از هدف قلبی انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی در راستای پوشش این بخش محروم روستایی در زمینه آموزش سپاسگزاری نموده خواهان پشتیبانی بیشتر آموزشی هستند.قابل یادآوری است که ۵۰ تن دانش آموز پسر و تعداد ۴۰ تن دیگر دختران تشکیل می‌دهد.

تا اکنون به لطف خداوند و با کمک دوستان نیکوکار و خوش قلب گرامی  و مدیر و آموزگار توانستیم کشتی آموزشگاه را از میان دریای خروشان رخدادهای سخت آن سرزمین بگدرانیم.آرزو داریم به امید خدا این سفر ادامه یابد. امیدواریم کمک های نیکوکاران و دوستان عزیز برقرار و بیشتر گردد.هدف ما برقراری آموزش در تمام شاخه های آن است و به سبب فشار مالی هنوز انجام آن ممکن نگردیده است .

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!