مقاله ها

بحران آب و مدیریت بحران های منطقه ای

این مقاله به زبان فارسی است.

بحران آب و مدیریت بحران های منطقه ای
کلید واژه ها: بحران آب ، توسعه کشاورزی،انقلاب سبز،نهادگرایی،بازدارندگی
1مرتضی منشادی 2 بهروز اسمعیل زادگان 1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد 2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد،بهمن 1396
کاهش منابع آب، خشکی زمین، وضرورت تامین غذا برای جمعیت افزایش یابنده ازمهمترین چالشهایی هستند،که منطقه خاورمیانه در آینده‌ای نه چندان دور با آن روبرو خواهدشد.در شرایطی که بحران آب گریبان گیر بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان جمهوری اسلامی است، ازتنشهای آینده به جنگ آب وغذاتعبیر می‌شود. در صورتی که چنان شرایطی ایجادشود بدون تردیدکشورهایی خواهند توانست از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار باشندکه صاحب بخش کشاورزی قدرتمند و توسعه پایدار در کشورشان باشند. تقویت بخش کشاورزی، با هدف تولید محصولات بازاری اساس تدوین راهبرد توسعه پایدار است ودستیابی به آن هدف، با استفاده از فناوری‌های جدید در کشاورزی میسراست.کشور ایران با وسعت سرزمین و امکان تولید محصولات اولیه و فراوری شده کشاورزی مورد نیاز خود در کشورهای منطقه خاورمیانه، می‌تواند قدرت تاثیرگذاری خود بر مدیریت بحران‌های احتمالی آینده را افزیش دهد.این مقاله براساس رویکردنهادگرایی به این پرسش پاسخ می‌دهدکه چه رابطه‌ای میان تغییر در تولیدات کشاورزی با مدیریت بحران‌های ناشی از کم آبی و قدرت تاثیرگذاری ایران دررابطه با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟. فرضیه این مقاله آن است که تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز منطقه، منجر به وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به واردات بیشتر از ایران خواهدشد و بر قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی خواهد افزود.
دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 – شماره پیاپی 55، بهمن 1396
Volume & Issue: Volume 14, Issue 3 – Serial Number 55, February 2018
مقاله به شکل پی دی اف( ISJ_Volume 14_Issue 3_Pages 211-241 )

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!